САЙТ БАЛТАЗАРІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

Освітня програма 2018-2019 н.р.
 

Затверджено

Директор Балтазарівської

ЗОШ І-ІІІ ступенів

____________________В.В. Саркісов

                            «29»  серпня 2018 рік

 

 

 

 

 

 

Освітня програма Балтазарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Чаплинської селищної ради Херсонської області

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

Схвалено педагогічною радою

                                                                                     Голова педагогічної ради

                                                                                                             Саркісов В.В.

(протокол №8 від  «29» серпня 2018 р.

                                                                                  Директор             (Саркісов В.В.)

                                                                              (наказ від « 29» серпня  2018р. № 96  )

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

Передмова

Розроблено робочою групою у складі:

 • Саркісов Валерій Володимирович – директор школи;
 • Байдукова Віта Романівна – заступник директора з НВР;
 • Тимошенко Аліна Йосипівна – вчитель вищої категорії;
 • Григоренко Надія Миколаївна – голова МО початкових класів.

 

Повна назва закладу                                   Балтазарівська загальноосвітня школа

загальної середньої освіти                         І – ІІІ ступенів Чаплинської селищної ради

                                                                      Херсонської області

Ступінь навчання                                       І – ІІІ ступенів

Мова навчання                                           українська

Термін дії                                                    1 рік

Інтернет адреса постійного                     http://bzosh.io.ua

розміщення опису освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І

Загальні положення

Освітня програма Балтазарівської загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів Чаплинської селищної ради Херсонської області ( далі – Балтазарівська ЗОШ І – ІІІ ст.) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанов Кабінету Міністрів України:

 • від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;
 • від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;
 • від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»;
 • від 14 січня 2004 року №24 «Про  затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

На основі типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказами МОН України:

 • від 21.03.2018 р.  №268 «Про затвердження типових освітніх програм та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»(за редакцією Р.Б. Шияна)- для 1-го класу;
 • від 20.04.2018р. №407 « Про затвердження типових освітніх програм  закладів загальної середньої освіти І ступеня» (2-4 клас) (таблиця 1);
 • від 20.04.2018р. №405 « Про затвердження типових освітніх програм  закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (5-9 клас) (таблиці 1 та 2);
 • від 20.04.2018р. №408 « Про затвердження типових освітніх програм  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» - для 10-го класу (таблиця 2);
 • від 20.04.2018р. №406 « Про затвердження типових освітніх програм  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (11 клас) (таблиця 10).

У Балтазарівській  ЗОШ І – ІІІ ст. функціонуватиме  інклюзивний клас - 2, для дитини з порушенням опорно-рухового апарату. У навчальному плані для 2 класу враховано наказ МОН України  від25.06.2018 №693, таблиця 18.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених державним стандартом початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

У складі учнів Балтазарівської ЗОШ І – ІІІ ст. є турки - месхетинці, які на низькому рівні володіють українською мовою. Тому до навчального плану школи введено індивідуальні заняття з української мови. Для навчання в старшій школі характерним є врахування вимог зовнішнього незалежного оцінювання якості україномовної освіти. Готуючись до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), старшокласник опановує мовні та мовленнєві знання, уміння, у результаті здійснюється процес пізнання нового, осмислення й закріплення засвоєного, удосконалення й систематизація набутого, вироблення досвіду практичного використання здобутих знань, умінь і навичок під час навчально-мовленнєвого спілкування, тобто розвивається мовна особистість учня, його комунікативна компетентність. Для того, щоб учні здали успішно ДПА, на індивідуальних заняттях проводиться якісна підготовка до обраних предметів.

Освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічна послідовність їх вивчення, які подані в рамках навчальних планів (додатки 1-7);
 • очікувані результати навчання здобувачів освіти подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку8,пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість  і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1- 4–х класів закладів загальної середньої освіти складає 3465 годин/навчальний рік:

 • для 1-го класу – 805 годин/навчальний рік;
 • для 2-го класу – 945 годин/навчальний рік;
 • для 3-го класу – 875 годин/навчальний рік;
 • для 4-го класу – 840 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9 –х класів закладів загальної середньої освіти складає 5460 годин/навчальний рік:

 • для 5-го класу – 962,5 годин/навчальний рік;
 • для 6-го класу – 1032,5 годин/навчальний рік;
 • для 7-го класу – 1085годин/навчальний рік;
 • для 8-го класу –1137,5 годин/навчальний рік;
 • для 9-го класу – 1242,5 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти  для 10-11 класів складає 2292,5 годин/навчальний рік:

 • для 10-го  класу – 1277,5 годин/навчальний рік;
 • для 11-го класу – 1015 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл годин навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (додатки 1-7).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру рівнів освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами, враховуючи гранично допустиме тижневе навантаження учнів та передає реалізацію  освітніх галузей  Базового навчального плану  Державного стандарту через окремі предмети.

Навчальний план містить інваріативну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну, в якій передбачено:

 додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової:

-         історія України, 10 клас – 0,5 години

курси за вибором:

1 клас «Людина. Родина. Світ»  - 1 година

індивідуальні та групові заняття:

-         математика, 3 клас – 1 година;

-         математика, 5 клас -  1година;

-         історія України, 9 клас – 0,5 години;

-         біологія, 9 клас - 1 година;

-         історія України, 10 клас - 1 година;

-         біологія, 11 клас – 1 година;

-         історія України, 11 клас -  0,5 години;

-         українська мова, 11 клас -1 година.

Зміст профілю навчання у 10 класі реалізується системою окремих предметів і курсів:

 • базові:

-         українська література;

-         зарубіжна література;

-         іноземна мова;

-         історія України;

-         всесвітня історія;

-         громадянська освіта;

-         математика(алгебра і початки аналізу);

-         географія;

-         фізика і астрономія;

-         хімія;

-         фізична культура;

-         захист Вітчизни

 • вибірково - обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту:

інформатика -1,5;

технології – 1,5

 • профільні предмети, що вивчаються на профільному рівні:

-         українська мова;

-         біологія і екологія.

Учні 11 класу навчаються за технологічним профілем, тому із варіативної частини виділено 6 годин для вивчення предмету «Технології» , які передані до КЗ МНВК.

   Для формування відповідного профілю навчання при розподілі годин враховуються освітні потреби учнів, регіональних особливостей, кадрове забезпечення, матеріально-технічна база тощо.

    З метою уникнення тижневого навантаження 0,5, 1,5, 3,5 годин на тиждень у навчальному плані передбачено їх вивчення за тижнями – А і Б.

Повноцінна початкова, базова та середня загальна освіти забезпечують реалізацію як інваріантної, так і варіативної складових.

   У 1, 2, 3, 5 класах здійснюється поділ класів на групи при вивченні окремих предметів: інформатика (2,3,5клас), українська мова (1 клас), англійська мова (1 клас) відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002р. за №229/6517).

    При визначенні гранично - допустимого навантаження учнів враховуються санітарно-гігієнічні норми та нормативи тривалості уроків: у 1 класі – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11 класах – 45 хвилин.

   Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року 3462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти», від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», від 14 січня 2004 року №24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично – допустимого навантаження учнів.

   Збереження здоров’я дітей належить до головного завдання закладу загальної середньої освіти, тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основ здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану. Зміст наповнюваності предмета «Фізична культура» формується з варіативних модулів відповідно до статево - вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій:

у 1- 4 класах:

ü вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики;

ü вправи для оволодіння навичками пересувань;

ü вправи для опанування навичками володіння м’ячем;

ü стрибкові вправи;

ü ігри для активного відпочинку;

ü вправи для розвитку фізичних якостей;

ü вправи для формування постави і профілактики плоскостопості.

У 5 -11 класах :

-         легка атлетика;

-         баскетбол;

-         волейбол;

-         футбол.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу школи за 5-денним навчальним тижнем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Для здобувачів освіти 1 - 11класів: 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Соціальна і громадянська компетентності

 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

3

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

 

4

Математична компетентність

 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Ініціативність і підприємливість

 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

7

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

 

8

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи

національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

9

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

10

Спілкування іноземними мовами

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

 

   Крім цього, в учнів 1 класу  сформується інформативна компетентність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади

  Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання роблять внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 

Навчання за наскрізними лініями:

Наскрізна лінія

Коротка характеристика 

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі. 

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень. 

Здоров'я і безпека 

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій. 

Підприємливість і фінансова грамотність 

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ

Перелік освітніх галузей

Освітні галузі для 1 класу:

Мовно-літературна (рідномовна освіта);

Іншомовна освіта;

Математична;

Природнича;

Технологічна;

Інформатична;

Соціальна і здоров’язбережувальна;

Громадянська та історична;

Мистецька;

Фізкультурна.

Освітні галузі для 2-11 класів:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах. (Додаток 8)

 

 

 

Розділ ІV

Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання

До 1 класу зараховуються діти з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

До 5 класу зараховуються учні, які закінчили початкову школу та склали ДПА. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочати здобуття загальної середньої освіти за інших умов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Розділ V

Форми організації освітнього процесу

Класи

Форми та методи

1-4

- уроки різних типів

- екскурсії

- віртуальні подорожі

- спектаклі

- квести

- дослідницькі

- інформаційні

- мистецькі проекти

- сюжетно-рольові ігри

- інсценізації

- моделювання

- ситуаційні вправи

- волонтерство тощо

5-9 класи

- інтерактивні уроки (урок-дискусійна група, урок з навчанням одних учнів інших)

- інтегрований урок

- проблемний урок

- відеоурок

- екскурсія

- віртуальна подорож

- семінар

- конференція

- форум

- спектакль

- брифінг

- квест

- формування компетентностей

- розвитку компетентностей

- перевірки та/або досягнення компетентностей

- корекція основних компетентностей

- комбінований урок тощо

10-11 класи

- екскурсії

- віртуальні подорожі

- уроки-семінари

- конференції

- форуми

- спектаклі

- брифінги

- квести

- інтерактивні уроки (урок-дискусійна група, урок з навчанням одних учнів інших)

- інтегрований урок

- проблемний урок

- відеоурок

- прес - конференція

- ділова гра

- заліки

- співбесіда

- консультація тощо

 

Розділ VІ

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

За кваліфікаційними категоріями та педагогічними званнями у школі працює 17 учителів:

спеціалістів  –  8;

 вчителів спеціалістів ІІ категорії  –  1;

вчителів спеціалістів І категорії  –  7;

вчителів спеціалістів вищої категорії –1;

вчителів зі званням «старший вчитель» - 3.

Вищу освіту мають 13 вчителів, середню спеціальну - 4 вчителів. Усі вчителі проходять курсову перепідготовку при Херсонській академії неперервної освіти, таким чином підвищуючи професійний рівень.

У школі також надають освітні послуги:

організатор дитячого колективу -2;

соціальний педагог -1;

практичний психолог – 1;

бібліотекар;

медична сестра.

Для реалізації навчально-виховного процесу в школі наявні10навчальних кабінетів, 4 класних кімнати, 1 спортивний зал, 1 ігрова кімната, майстерня з трудового навчання (майстерня обслуговуючої праці, слюсарна майстерня, столярна майстерня), спортивний майданчик, тренажерний комплекс. У закладі наявні:

 • 1кабінет української мови та літератури; 
 • 1 кабінет зарубіжної літератури; 
 • 1 кабінет математики; 
 • 1 кабінети іноземної мови; 
 • 1 кабінет історії;
 • 1 кабінет географії; 
 • 1 кабінет біології; 
 • 1 кабінет хімії; 
 • 1 кабінет інформатики; 
 • 1 кабінет мистецтва.

Також школа має інклюзивний клас, який обладнано відповідними зонами, у цьому класі є проектор, ноутбук, інтерактивна дошка. Для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами школа обладнана пандусами.

  Усі навчальні кабінети укомплектовані партами, стільцями для кожного учня; столами і стільцями для обладнання  робочого місця педагогічного працівника в класних кімнатах, класними дошками у кожній класній кімнаті.     
    У закладі працює  кабінет інформатики. У кабінеті встановлені навчальні комп’ютери з ліцензованим програмним забезпеченням. Всі комп’ютери знаходяться в локальній мережі та підключені до мережі Internet. У кабінеті інформатики вчителі мають можливість проводити окремі уроки, застосовуючи Internet мережу.

      У закладі працює бібліотека.   Бібліотечний фонд бібліотеки закладу станом на 01.08.2018 року нараховує 6570 екземплярів. З них основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) становить 3890 примірників.

         Фонд підручників нараховує  2680 екземплярів. Забезпечення учнів  підручниками складає  90%. Зазначена навчально-методична та довідкова література  використовується за призначенням.

Балтазарівська ЗОШ І – ІІІ ст.. працює за навчальними  програмами, затвердженими МОН України.

       Система управління якістю освіти в школі забезпечує моніторинг основних показників якості та на їх основі підготовку рекомендацій для покращення всіх складових підготовки фахівців. Іншими складовими системи є проведення регулярних опитувань (анкетування) учнів, випускників. Раз на півріччя проводяться моніторингові контрольні роботи, робиться їх аналіз. Вивчається стан викладання предметів, де проводяться зрізи знань. У 2018-219 н.р. буде вивчатися стан викладання:

ü географія у 6-11 класах, жовтень 2018року;

ü історія України 6-11 класи, листопад 2018 року;

ü хімія 7-11 класи, лютий 2019 року;

ü українська мова 2-4 класи, березень 2019 року.

Після вивчення питання щодо стану викладання предметів робиться узагальнення у вигляді довідки, видається наказ по школі.

 У школі створена система аналізу та узагальнення результатів навчання, діагностика та моніторинг ефективності організації навчально-виховного процесу:

 -    визначення рівня формування навчальних умінь через тестування,

 -    система різнорівневих тестових завдань з кожного предмета,

 -   моніторинг результативності роботи вчителів, учнів,

 -   складання діаграм.

    Проведення моніторингу якості освіти з базових дисциплін у закладі загальної середньої освіти має на меті аналіз стану викладання відповідних предметів, а також рівня компетентності учнів.

   Річний процес внутрішньо шкільного моніторингу фіксує діяльність кожного учня та діяльність школи, спрямовану на досягнення мети, що стоїть перед ними, та містить три етапи:

 • вхідний (діагностичний);
 • проміжний (поточний);
 • вихідний (підсумковий).

Діагностичний моніторинг проводиться на початку навчального року і констатує якість освіти, набутої у попередніх класах (чи то підтверджує достатній і високий рівні знань, чи примушує замислитись над початком і середнім рівнем).

Проміжний етап – це вся робота, яка планується на навчальний рік з метою підвищення якості знань з відповідного предмета. Вчитель виявляє перспективу роботи учня і надає йому вчасно фаховий супровід протягом навчального року під час вивчення будь-якої теми.

другий етап моніторингу якості освіти з базових дисциплін важливий тим, що організовує на самостійно-творчу роботу.

Третій етап (вихідний або підсумковий) є наслідком корекційної, творчої, самостійної діяльності учнів і підводить до такого рівня якості освіти з базових дисциплін, з якими учень піде в подальше життя та буде виглядати в очах суспільства інтелігентною чи вбогою людиною.

Результати моніторингу у закладі загальної середньої освіти дають змогу:

- визначати якість навчальних досягнень вихованців та учнів;

- встановлювати рівень соціалізації дітей;

- аналізувати зв’язок між рівнем успішності вихованців, учнів із соціальними умовами життя, рівнем соціального захисту, моральними установками та запитами, результатом роботи вчителів тощо;

- оцінювати якість кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, лабораторного забезпечення й оснащення закладу;

- визначати дієвість державних освітніх стандартів, навчальних програм;

- з’ясовувати рівень впливу методичного, технічного обладнання на навчальний процес;

- аналізувати ефективність роботи навчального закладу у забезпеченні доступності освіти та покращенні її якості;

-  виявляти чинники, що негативно впливають на хід і результати освітніх реформ;- встановлювати способи і методи послаблення або нейтралізації цих чинників;

- порівнювати результати діяльності навчального закладу за певний період і визначати оптимальні шляхи подальшого розвитку.

 

Програма внутрішнього моніторингу якості освіти Балтазарівської ЗОШ І – ІІІ ст. Чаплинської  селищної ради на 2018-2019 навчальний рік

Місяць

Форми та методи контролю

Суб’єкти

Зміст

контролю

Форма узагальнення

Оприлюднення

Вересень

1.Моніторинг

2.Внутрішньошкільний контроль

Учні 4-11 класів

Учні 5-11 класів

Моніторинг математичної освіти, української мови

Роль спортивних ігор у підвищенні інтересу учнів до фізичної культури та спорту

Довідка

 

Наказ

Засідання МО

 

Засідання МО

Жовтень

1.Стан викладання предметів

2.Класно-узагальнюючий контроль

3.Внутрішньошкільний контроль

Учні  6 і 10 класів, вчитель

Учні 1 та  класу

 

Учні 5-11 класу

Стан викладання географії

 

Адаптація учнів до нового середовища

 

Вплив англійської мови на соціалізацію учнівської молоді

Наказ

 

 

Довідка

 

Довідка

Педагогічна рада

 

Педконсиліум

 

Нарада при директорові

Листопад

1.Стан викладання предметів

2.Внутрішньошкільний контроль

Учні  5 і 11 класів, вчитель

Стан викладання історії України

 

Робота з обдарованими учнями з образотворчого мистецтва

Наказ

 

 

Довідка

Педагогічна рада

 

Нарада при директорові

Грудень

1.Внутрішньошкільний контроль

2.Моніторинг

Учні 8-10 класів

Учні 3-11класів

Застосування на практиці різноманітної правової інформації

Моніторинг якості освіти за І півріччя

 

Наказ

 

 

Наказ

Нарада при директорові

 

Педагогічна рада

Січень

1.Моніторинг

2.Внутрішньошкільний контроль

 

 

Учні 7-11 класів

Участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад

Розв’язування фізичних задач як дієвий спосіб формування ключових комптентностей

Наказ

 

Наказ

 

Педагогічна рада

Методична рада

Лютий

1.Стан викладання предметів

2.Внутрішньошкільний контроль

Учні  7 і 11 класів, вчитель

Учні 5-9 класів

Стан викладання хімії

 

Виконання завдань, які різняться за характеристикою пізнавальної діяльності

Наказ

 

Довідка

Педагогічна рада

 

Засідання МО

Березень

1.Стан викладання предметів

2.Внутрішньошкільний контроль

3.Внутрішньошкільний контроль

Учні  2 і 4 класів, вчителі

Учні 5-7 класів

 

Учні 5-9 класів

Стан викладання української мови у початкових класах Формування ключових компетентностей  на уроках музичного мистецтва

 

Проектно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання

Наказ

 

 

Довідка

 

Довідка

Педагогічна рада

 

Нарада при директорові

 

Засідання МО

 

 

Квітень

1.Класно-узагальнюючий контроль

2.Моніторинг

 

3.Внутрішньошкільний контроль

Учні 4 класу

 

Учні 4-11 класів

Учні 10-11 класу

Готовність учнів  4 класу до навчання у школі ІІ ступеня

 

Моніторинг математичної освіти, української мови

Активізація військово-патріотичного виховання на уроках захисту Вітчизни

Довідка

 

 

Довідка

 

Довідка

Педконсиліум

 

Засідання МО

Нарада при директорові

Засідання МО

Травень

1.Моніторинг 2.Внутрішньошкільний контроль

 

Учні 2-11 класів

Учні 5-11 класів

Моніторинг якості освіти за ІІ півріччя

Проектно-технологічна діяльність на уроках інформатики

Наказ

 

Довідка

Педагогічна рада

Нарада при директорові

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

         Додаток 1

                                                                                                       до освітньої програми

 

Навчальний план школи І ступеня навчання

Балтазарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

на 2018 – 2019 навчальний рік  за програмою Шияна (1 клас)

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

1

Українська мова

5(5)

Іноземна мова

2(2)

Математика

3

Я досліджую світ*

7

Мистецтво**

2

Фізична культура ***

3

Усього

19(7)+3

Курс за вибором «Людина. Родина. Світ»

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

 

 

 

Додаток 2

                                                                                                        до освітньої програми

 

Навчальний план школи І ступеня навчання

Балтазарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

на 2018 – 2019 навчальний рік (2 клас, інклюзивний)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1

Мови і літератури

Українська мова

7

 

Іноземна  мова (англійська)

2

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1(1)

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Усього

20(1)+3

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція розвитку

2

Лікувальна фізкультура

2

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

 

 

 

 

Гранично допустиме  тижневе навантаження на учня

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових,що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

27

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

27(1)

       

 

 

 

 

         Додаток 3

                                                                                                         до освітньої програми

 

Навчальний план школи І ступеня навчання

Балтазарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

 на 2018 – 2019 навчальний рік (3-4 класи)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

3

4

Мови і літератури

Українська мова

7

7

Іноземна  мова (англійська)

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1(1)

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Усього

21(1)+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

-інд. заняття з української мови

 

 

          1

 

 

 

 

 

Гранично допустиме  тижневе навантаження на учня

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових,що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

24

24

 

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

25(1)

24

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Додаток 4

                                                                                                         до освітньої програми

 

Навчальний план школи ІІ ступеня навчання

Балтазарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

 на 2018 – 2019 навчальний рік (5 – 7 класи)

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

Українська література

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

Зарубіжна  література

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

Основи правознавства

-

-

-

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Мистецтво

-

-

-

Математика

Математика

4

4

-

Алгебра

-

-

2

Геометрія

-

-

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

Біологія

-

2

2

Географія

-

2

2

Фізика

-

-

2

Хімія

-

-

1,5

Технології

Трудове навчання

2

2

1

Інформатика

1(1)

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

23,5(1)+3

26,5+3

28+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації.:

-інд. заняття з математики

 

1

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

        28

31

 

32

 

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

24,5(1)+3

26,5+3

 

28+3

 

 

 

Додаток 5

                                                                                                        до освітньої програми

Навчальний план школи ІІ ступеня навчання

Балтазарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

 на 2018 – 2019 навчальний рік (8 – 9 класи)                                                                     

Освітні галузі

                                                   Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Мови і літератури

 

8

9

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова (англійська)

2

2

Мова корінного народу, національної меншини (російська мова)

2

2

Інтегрований курс «Література» (зарубіжна  література)

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Основи правознавства

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

-

-

Образотворче мистецтво

-

-

Мистецтво

1

1

Математика

Математика

-

-

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Природознавство

Природознавство

-

-

Біологія

2

2

Географія

2

1,5

Фізика

2

3

Хімія

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Разом

29,5+3

31+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

- інд. заняття з біології;

- інд. заняття з історії України

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

         0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

29,5+3

32,5+3

 

                                                                                                                   Додаток 6

                                                                                                        до освітньої програми

Навчальний план школи ІІІ ступеня навчання

Балтазарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

                                 на 2018 – 2019 навчальний рік 10 клас ( таблиця 2)

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класі

10

Базові предмети1 

23,5

Українська  література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова2

2

Історія України

1,5+0,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура4

3

Захист Вітчизни

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети:

Інформатика

технології

 

1,5

1,5 

Профільні предмети:

Українська мова

Біологія і екологія 

 

4

5

Додаткові години 1на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття:

-інд. заняття з історії України

 

 

0,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

33+3

 

 

 

 

                                                                                                                 Додаток 7

                                                                                                      до освітньої програми

Навчальний план школи ІІІ ступеня навчання

Балтазарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів на 2018 – 2019 навчальний рік 11 клас (таблиця 10)

 

Предмети

Кількість годин на тиждень

Технологічний профіль

Українська мова

1

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова

3

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

 

1

економіка

людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Математика*

3

Алгебра

-

Геометрія

-

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Фізика

2

Хімія

1

Екологія

0,5

Інформатика

1

Креслення

2

Фізична культура**

2

Захист Вітчизни

1,5

Разом

24,5+2

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів:

-інд. заняття з біології;

 -інд. заняття з української мови;

-інд. заняття з історії України

 

                       1

                       1

                       0,5

Гранично допустиме навантаження на учня:

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Додаток 8

                                                                                                      до освітньої програми

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти І  - ІІІ ступеня

№з/п

Назва програми

Використання у класах

Наказ МОН України

Примітка

1.

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. для 1-2 класів

1клас

від 21.03.2018

№268

 

2.

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

3.

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

4.

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи

 

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

5.

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

6.

Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

7.

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

8.

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

9.

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

10.

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

11.

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

12.

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

13.

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

3-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

14.

Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

2-4 класи

від 29.05.2015 № 584

 

15.

Українська мова

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

16.

Українська література

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

17.

Біологія

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

18.

Всесвітня історія

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

19.

Географія

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

20.

Зарубіжна література

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

21.

Інформатика

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

22.

Історія України

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

23.

Математика

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

24.

Мистецтво

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

25.

Основи здоров’я

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

26.

Природознавство

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

27.

Трудове навчання

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

28.

Фізика

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

29.

Фізична культура

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

30.

Хімія

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

31.

Іноземні мови

5-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

32.

Російська мова

8-9 класи

від 07.06.2017 №804

 

33.

Українська мова

10 клас

від 23.102017 №1407

Профільний рівень

34.

Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я. Я.)

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

35.

Біологія і екологія

10 клас

від 23.102017 №1407

Профільний рівень

36.

Всесвітня історія

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

37.

Географія

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

38.

 Громадянська освіта (інтегрований курс)

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

39.

Зарубіжна література

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

40.

Захист Вітчизни

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

41.

Інформатика

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

42.

Історія України

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

43.

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

44.

Мистецтво

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

45.

Технології

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

46.

Українська література

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

47.

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.)

10 клас

від 24.11.2017 №1539

Рівень стандарту

48.

Фізична культура

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

49.

Хімія

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

50.

Іноземні мови

10 клас

від 23.102017 №1407

Рівень стандарту

 

51.

Українська мова

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

52.

Астрономія

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

53.

Біологія

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

54.

Всесвітня історія

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

55.

Географія

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

56.

Екологія

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

57.

Економіка

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

58.

Зарубіжна література

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

59.

Захист Вітчизни

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

60.

Інформатика

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

61.

Історія України

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

62.

Креслення

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

63.

Людина і світ

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

64.

Математика

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

66.

Технології

11 клас

від 14.07.2016 №826

Профільний рівень

67.

Українська література

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

68.

Фізика

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

69.

Фізична культура

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

70.

Хімія

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

71.

Художня культура

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандарту

72.

Іноземна мова

11 клас

від 14.07.2016 №826

Рівень стандартуСоздан 23 окт 2018  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Погода в Україні Погода в Україні Погода в Украине